De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bij waterbouw: het wijzigen of vastleggen van de loop van een rivier of natuurlijke waterbeloop. Bij wegenbouw: wanneer een voertuig een boog van een bepaalde lengte berijdt, zullen de achterwielen een kleinere cirkel beschrijven dan de voorwielen. Verbreding van de rijstrook is daarom nodig en wel meer naarmate de boogstraal* kleiner en de voertuiglengte groter is. Een globale formule voor de bochtverbreding in wegen buiten de bebouwde kom is: u = 92 / (R + r) waarin u = bochtverbreding [m]; r = boogstraal van de voorwielen [m]; R = boogstraal van de achterwielen [m].

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk