De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Voor de classificatie van de vaste delen van gronden kan de volgende indeling gehanteerd worden, gebaseerd op de korrelgrootte van de gronddeeltjes: klei- of lutumfractie < 2 mm (0,002mm), siltfractie 2 - 63 mm (0,002-0,063mm), zandfractie 0,063 - 2 mm (0,063-2 mm), grindfractie 2 - 63 mm en stenenfractie > 63 mm.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk