De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Technisch onderzoek van de bodem, in de bouwwereld vooral naar de geschiktheid van een ondergrond als fundering. Veldonderzoek of terreinonderzoek omvat bv. sonderingen, kleefmeting, grondboringen, milieutechnisch onderzoek, het uitzetten en waterpassen. Belangrijkste doelen zijn het peilen van de plaats van de grondwaterspiegel en het vast stellen van de diepte van de draagkrachtige laag. Laboratoriumonderzoek omvat het bepalen van de sterkte en de stijfheid van de grond aan de hand van zgn. ongeroerde grondmonsters, proefbelastingen, milieuonderzoek naar verontreinigingen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk