De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Dit is een AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) waarin op grond van de Woningwet alle bouwtechnische voorschriften omtrent het bouwen zijn opgenomen. De technische voorschriften van het bouwbesluit is ingedeeld in vier categorie├źn, te weten Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid/Duurzaam bouwen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright ┬ę 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk