De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bouworganisatiemodel waarbij opdrachtgever, opdrachtnemer (aannemer) en adviseur een samenwerking aangaan ter voorbereiding en uitvoering van een bouwwerk. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden projectafhankelijk verdeeld. Dit in afwijking van het traditionele bouworganisatiemodel* en andere modellen zoals design & construct*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk