De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een peil (= horizontaal vlak) van een punt bovenop de laagst gelegen spoorstaaf gemeten in het vlak dwars op het spoor. Let op: de afkorting wordt ook gebruikt als afkorting van “bovenkant der spoorstaven”, een term uit de Spoorwegwet die een lijn in het vlak dwars op het spoor aangeeft liggend op beide spoorstaven (ongeacht verkanting).

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk