De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een bekisting*, die de gehele te storten constructie omgeeft, wordt door middel van hydraulische* apparatuur voortdurend langzaam opgetrokken, terwijl het aanbrengen van de wapening* en beton*specie continue doorgaat. De hoogte van de bekisting is meestal niet meer dan 2 m, de stijghoogte kan 6 m per etmaal bedragen. Afhankelijk van de stijgsnelheid zal de specie al na 6 tot 10 uur vrijkomen van de bekisting. De sterkte moet op dat moment van dien aard zijn, dat geen enkele uitzakking optreedt. Een glijbekisting vraagt daarom een strakke organisatie van personeel (ploegendienst) en aanvoer. Silo’s, liftschachten en stijve kernen van hoge gebouwen worden veelal uitgevoerd in glijbekistingssystemen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk