De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Grondsoort is de naam van het materiaal waaruit een bepaalde bodem is opgebouwd. Uitgangspunten daarbij zijn de componenten: minerale delen, organische stof en koolzure kalk. De belangrijkste grondsoorten zijn klei, zand, veen en löss.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk