De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Spanning in de grond als gevolg van een uitwendige belasting en het eigen gewicht van het materiaal. Grond kan drukspanningen overbrengen, maar geen trekspanningen. Een gedeelte van de spanningen wordt overgebracht door water en een ander deel door de grondkorrels. De grondspanning wordt bepaald als de som van de korrelspanning* en de waterspanning* : s = s‘ + p waarin: s‘ = gnh - gwh en p = gw h met: s‘ = korrelspanning volgens Terzaghi* [N/m2]; p = waterdruk [N/m2]; gn = ngw + (1 - n) gk = soortelijk gewicht van de korrels (nat) [kg/m3]; gw = soortelijk gewicht van water [kg/m3]; n = porositeit* [-]; gk = soortelijk gewicht van de korrels (droog) [kg/m3]; h = laagdikte. De grondspanning wordt in een grondspanningsdiagram grafisch uitgezet tegen de diepte in de grond.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2018 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk